tirsdag 26. oktober 2010

Lang vei å gå før tiltak blir rettighet

Arbeidsmarkedstiltak for alle som trenger det bør være et politisk mål for en regjering som ønsker at alle skal med. Dessverre blir det en fjernere drøm når den i statsbudsjettet bygger ned antall tiltaksplasser.


Muligens er ikke arbeidsmarkedspolitikken spennende nok for månelandinger. Men ambisjonsnivået bør likevel være høyt. Å gjøre arbeidsmarkedstiltak til en rettighet for de som har behov, bør være et hovedmål i arbeidsmarkedspolitikken. Først da vil en kunne få bukt med de lange køene av folk som venter på et tilbud. Først da vil en kunne gjøre noe med at personer venter i gjennomsnitt i 900 dager før man får tilbud om arbeidsrettede tiltak. Ved utgangen av august var det 156.000 personer med nedsatt arbeidsevne som ikke hadde et tilbud.


I forslaget til statsbudsjett bygges arbeidsmarkedstiltakene ned med 7000 færre tiltaksplasser i 2011, enn det man satte som mål i 2010. Dette rammer både langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne. Selv om vi ikke hadde forventet at statsråd Bjurstrøm skulle få gjort arbeidsmarkedstiltak til en rettighet i dette budsjettet, hadde vi forhåpninger om at hun ville opprettholde tiltaksnivået. Nå går hun motsatt vei i en situasjon hvor det finnes frigjort midler som følge av redusert sykefravær. Dette er bekymringsfullt. Samtidig er det litt vanskelig å forstå når forskning viser at utsatte grupper har størst nytte av arbeidsmarkedstiltak. Det er likevel bra at regjeringen setter kvalitet og individorientering i høysetet ved ikke å gjøre drastiske kutt i bevilgningene, men flere må få tilbud om vi skal makte å få flere i arbeid og aktivitet.