fredag 5. juli 2013

Arbeidsinkludering: Godt valgkamputspill fra de rødgrønne


Arbeidsinkludering: Godt valgkamputspill fra de rødgrønne

Flere tiltaksplasser og kortere ventetider betyr flere i jobb og færre på uføretrygd i årene fremover.

Statssekretær i Arbeidsdepartementet Norvald Mo (AP) sier til NRK i begynnelsen av juli at det er for mange som venter på arbeidsrettede tiltak.  Det ønsker regjeringen å gjøre noe med.  På landsbasis er det over 70.000 personer med nedsatt arbeidsevne som venter på arbeidsrettede tiltak. Dette er personer med helseplager, psykiske lidelser, rusvansker eller lese – og skrivevansker. Mange av disse kan faktisk loses tilbake i jobb.

Det er ikke bare behov for flere tiltaksplasser, men også mindre byråkrati. Slik kommer enda flere i jobb etter en god attføringsprosess. En økning på bare 5000 til jobb, utgjør en samfunnsøkonomisk gevinst på 5 milliarder kroner.  

Timingen er derfor god når den rød-grønne regjeringen nå varsler en offensiv med opptrapping av antallet tiltaksplasser. Næringslivet har behov for arbeidskraft.  Det står klart et kyndig attføringsapparat i bygd og by som jobber tett sammen både med den enkelte arbeidssøker og arbeidsgiver for en god jobbmatch.  NHO har utviklet en målrettet strategi – Ringer i Vannet - for mobilisering av sine medlemsbedrifter for mer og bedre arbeidsinkludering for personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Det er over 20.000 NHO-bedrifter som Nav og attføringsapparatet kan spille på.

Det kan innvendes at flere tiltaksplasser og kortere ventetider er et valgkamputspill fra dagens regjering. Attføringsbedriftene i NHO mener i så fall at det er et veldig godt valgkamputspill.  Vi håper derfor de andre partiene også kommer med gode valgkamputspill for flere tiltaksplasser, kortere ventetider og flere i jobb.