torsdag 30. juni 2011

”Tiltaksplasser er ikke nok”

Statsråd Hanne Bjurstrøm svarer på kritikken om manglende tiltaksplasser ved å peke på at arbeidslivet også må åpne sine porter for ulike typer mennesker i Dagsavisen 24.juni. Regjeringen kan nemlig ikke stå med hele regningen alene i form av flere tiltaksplasser fremholder hun. Jeg forstår enhver statsråds sitt behov for å holde igjen i økningen av offentlige bevilginger. Og statsråd Bjurstrøm er dessuten positiv annerledes enn mange av sine forgjengere i statsrådsstolen når hun hele tiden er så opptatt av resultater fremfor alskens utspill. Derfor fokuserer hun - som oss i attføringsbransjen - på kvalitet, resultater og leveringsdyktighet. Ja, hun går til og med lengre når hun utfordrer attføringsapparatet til å arbeide enda mer jobbmatchende for å åpne næringslivets dører. I alle disse spørsmål vil hun ha en tydelig alliert i bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene i NHO.

Likevel er det noe som ikke stemmer med resonnementet hennes. Det er ikke slik at de som virkelig sliter i utkanten av arbeidslivet kan overlates til seg selv. Arbeidslivet forventer kvalifiserte medarbeidere og ikke minst et kyndig attføringsapparat som både følger opp personen og bedriften. Mange kommer seg i jobb nettopp etter slik tiltaksinnsats. Samarbeidet mellom attføringsbedriftene G4S Aviation og attføringsbedriften Orbit Arena på Romerike er ett eksempel. Vi har tusenvis av andre eksempler. I denne situasjonen er det statsrådens oppgave å få mer kvalitet for hver krone, men nå er det også hennes jobb å sørge for et tiltaksløft i årene fremover. Hun har mange gode argumenter, og mange allierte. Og samfunnsgevinsten er stor. Vi forventer en offensiv satsning og en opptrappingsplan på området i statsbudsjettet for 2011.

fredag 24. juni 2011

Lytt til Nav

Det er ikke hverdagskost når toppledelsen i Nav offentlig slår fast at tiltakskutt kan gi flere uføre. Regjeringen og Stortinget bør derfor lytte til sosialøkonomen og assisterende arbeids, - og velferdsdirektør Yngvar Åsholt som ikke bare ser behov for flere tiltaksplasser i årene fremover, men også en flerårig opptrappingsplan på området. Dette uttaler han i et intervju i siste nummer av magasinet for ansatte i Nav - MEMU.

Fagdirektoratet ved Åsholt går så langt som å hevde at ”dobbelt så mange som de som i dag deltar på tiltak, kan ha behov for arbeidsrettet bistand” Og konsekvensene blir store om regjeringen ikke nå tar tak: ”Det er et underskudd på tiltaksplasser, og mens brukerne venter på plass øker risikoen for å havne varig utenfor arbeidslivet”, sier Åsholt. Attføringsbedriftene har lenge påpekt attføring og arbeidsrettede tiltak for personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet er en investering. Denne samfunnsgevinsten får ikke finansminister Sigbjørn Johnsen og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tilbake umiddelbart, men i senere budsjettår og på andre poster enn der pengene ble investert for eksempel i form av reduserte utgifter til uføretrygd i fremtiden.

Man kan ikke legge skjul på at den rød-grønne-regjeringen ikke har levert på dette området. Antallet tiltaksplasser har stått på stedet hvil de siste 5 årene. For 2010 gikk man til og med til det ekstraordinære skrittet å kutte i tiltaksplasser for personer som hadde aller mest behov for attføringstilbud. Heldigvis rettet man dette opp ved revidert nasjonalbudsjett, men det er et objektivt behov for et kraftig tiltaksløft for å hindre unødvendig uføretrygdede i tiden fremover. Utredning på utredning snakker om behovet for aktivitet for personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Da er det på tide å gjøre noe med dette.

Og det er flere gode grunner til at timingen nå er god. Norge inne i en høykonjunktur med stort behov for arbeidskraft. Vi har et attføringsapparat som jobber tett opp mot arbeidslivet og som allerede får mange i jobb. Og så har vi et stadig mer kompetent Nav som jobber sammen med attføringsleverandørene for å skape gode resultater. Og ikke minst: Det finnes nå faglige muskler i Nav til å levere resultater på det som egentlig er hensikten med hele reformen: Flere i arbeid og aktivitet.