torsdag 26. januar 2012

"Alle skal med", men mange faller utenfor.

Tidligere finansminister og AP-veteran Per Kleppe mener at mye går godt i Norge, men at altfor mange faller utenfor. I et intervju med avisen Vårt Land ber han regjeringen bl.a. satse mer på innvandrere, skoletapere og rusfamilier. Jeg er enig med Kleppe i begge perspektiver. Mye går bra, men altfor mange sliter unødvendig i ytterkanten av arbeidslivet.

Å utmeisle en forbedret arbeidsinkluderingspolitikk er likevel krevende. Mange på tvers av ideologiske og partipolitiske skillelinjer er enige i at altfor mange faller utenfor. Likevel er det mye uenighet og ikke minst usikkerhet om hva som må gjøres, noe som også er godtgjort gjennom de siste reportasjer i Vårt Land.

Det synes f.eks. å være bred enighet om at man må gripe inn mye tidligere overfor personer som mister fotfeste i arbeidsmarkedet eller som ikke makter å fullføre den videregående skolen hvor 1 av 3 dropper ut.

Nøkkelen for å lykkes ligger altså i initialfasen hvor Nav sin arbeidsevnevurdering er avgjørende for å stake ut en mulig kurs mot arbeidslivet. Så viser evalueringer at Nav har store vansker med å gjøre denne tilfredsstillende. Kvaliteten på arbeidsevnevurderingene til Nav egner seg kanskje ikke som aktuelt pressestoff, men det er like fullt slik at arbeidsminister Bjurstrøm må gi klar melding til Nav og sette en frist når denne skal holde et tilfredsstillende nivå.

Hvis vi skal få flere i jobb, må vi gripe inne med arbeidsrettede tiltak så tidlig som mulig. Jo lenger man må vente, jo sjukere blir du og jo vanskeligere er det å få et vellykket resultat. I Vårt Land benekter statsråd Bjurstrøm de lange ventetidene, men det er et faktum at man i gjennomsnitt må vente rundt 2 år før personer med nedsatt arbeidsevne får arbeidsrettede tiltak. Arbeids – og velferdsetaten peker på at dobbelt så mange enn de som får tilbud i dag vil ha nytte av slike tilbud. Det kan videre dokumenteres at ordinært arbeidsledige slipper denne køen til tross for de som oftest greier å skaffe seg jobb selv. Det kan videre godtgjøres at når folk først har fått attføring etter å ha ventet i måneder og år, må de i tillegg vente mellom ulike tiltak.

Kjære statsråd Bjurstrøm og tidligere finansminister Per Kleppe. Det er dessverre i slike detaljer som f.eks. å få redusert ventetider, nøkkelen til suksess ligger. For individet som strever med å få innpass i arbeidslivet, for å bekjempe fattigdommen og for å bygge makroøkonomien. Hold gjerne fast på de grunnleggende grepene i finanspolitikken, men tidlig inngripen og større satsning på arbeidsrettede tiltak vil gi resultater. Dette er ikke "bare" utgifter på statsbudsjettet, men investeringer for å få folk i arbeid som senere arbeidsministre og finansministre vil få glede av på andre budsjettposter f.eks. i form av færre uføretrygdede.